Wyprawka szkolna, zakończenie naboru wniosków!

I Pismo z Oddziału Stypendiów 21.09.2018 r.
W związku z wejściem w życie w dniu 19 września 2018 r.: Uchwały Nr 126/2018 w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”, Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1796) przypominam o konieczności podjęcia odpowiednich czynności, mających na celu powiadomienie rodziców uczniów (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych) o programie i jego sposobie realizacji oraz przygotowanie listy uczniów uprawnionych do otrzymania dofinansowania. Informacje dotyczące Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna” dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.men.gov.pl. Proszę o zapoznanie się z ich treścią i realizację zawartych tam wytycznych. Prezydent Miasta Rzeszowa Zarządzeniem Nr VII/1887/2018 z dnia 21 września 2018 r. określił termin zakończenia naboru wniosków na 4 października 2018 r.
Krystyna Jarosz, Kierownik Oddziału Stypendiów, Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa, tel. (017)8754594.

II Komunikat szkoły
Ze względu na to, że do sekretariatu szkoły nie wpłynęły nowe orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, przypominam i proszę aby uczniowie, którzy posiadają taki dokument złożyli u pedagoga szkolnego w dniu 26.09.2018 r., w środę, w g. 12.00 – 13.00: kopię orzeczenia wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy Wyprawka szkolna oraz oświadczenie o dokonaniu zakupu podręczników, które musi zawierać: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń uczęszcza, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu.

Dorota Rakocy, pedagog szkolny

O wyprawce >>> TUTAJ <<< i >>> TUTAJ <<<

Wzór wniosku >>> TUTAJ <<<