MOTTO TYGODNIA 
Patriam amamus non quia magna,
sed quia nostra.
"Ojczyznę kochamy nie dlatego, że jest wielka, ale ponieważ jest nasza."Znalezione obrazy dla zapytania flaga polski powiewająca gif
Lucius Annaeus Seneca 
 

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

pierwsze w mediach 3

mscloudlogofanpage 1lo

kanal youtube 175

Archiwum wiadomości

office365info

Sprawozdania szkolne

 

PRZEGLĄDAJ SPRAWOZDANIA

 

W najstarszych szkołach średnich w Galicji narodził się i został zaakceptowany, zarówno przez władze (państwowe, tj. austriackie, krajowe (galicyjskie, autonomiczne) i oświatowe) jak i przez społeczeństwo, zwyczaj wydawania corocznych Sprawozdań szkolnych.

Od końca XVIII do polowy XIX wieku ukazywały się one w języku łacińskim pod nazwą Juventusów. Nie wiadomo, ile ich wydano w rzeszowskim gimnazjum (nazywanym od 1904 r. - I Gimnazjum). Do naszych czasów zachowało się ich osiem.

Od początku lat 50-tych XIX wieku Sprawozdania ukazywały się pod nazwą Programów. Zachował się jeden Program rzeszowskiego gimnazjum, wydany w języku polskim w 1851 r. jeszcze na fali odwilży  związanej z Wiosną Ludów (1848r.).

Kilka lat po programach, w związku z przywróceniem w Austrii centralizmu i powrotem do germanizacji Sprawozdania zaczęto wydawać w języku niemieckim (czasem symbolicznie kilka stron napisanych było po polsku)  pod nazwą Jahresberichtów (Jahres-berichtów).  Z okresu od 1854 do 1861 zachowało się 5 Jahresberichtów.

Od połowy lat sześćdziesiątych do połowy siedemdziesiątych XIX wieku Sprawozdania szkół galicyjskich nie były wydawane drukiem, lecz przesyłano w rękopisie do wyższych władz szkolnych.

W połowie lat siedemdziesiątych, już w dobie autonomii galicyjskiej, przywrócono zwyczaj drukowania Sprawozdań szkolnych. Ukazywały się one w języku polskim. Tradycja ta przetrwała do rozpadu Austro-Węgier (w 1918 r.), podtrzyma drugiej na została w Drugiej Rzeczypospolitej i przetrwała do 1939 r. W latach 1876 – 1938/39 w rzeszowskim gimnazjum (I Gimnazjum) wydanych zostało drukiem 59 roczników. W 1882 r. Sprawozdanie prawdopodobnie nie wyszło, natomiast zamiast za rok 1884 ukazało się za rok 1884/85. W 1915 r. periodyk nie ukazał się z powodu okupacji miasta przez wojska rosyjskie i zawieszenia nauki w szkołach, a w roku 1919/20 z powodu wojny polsko-bolszewickiej. W roku 1921/22 z powodu trudności finansowych Sprawozdanie wydane zostało w rękopisie.

W okresie okupacji (1939-1944) władze niemieckie zlikwidowały gimnazja, a organizatorzy tajnego nauczania najważniejsze informacje o uczniach, ze względu na warunki konspiracji, starali się zachować w pamięci.

Po II wojnie światowej władze komunistyczne nie były zainteresowane kontynuowaniem „zaborczej” i „burżuazyjnej” tradycji. Dobre zwyczaje starano się kontynuować w jedynie w najstarszych, renomowanych i co za tym idzie najbardziej niezależnych od bieżących wpływów politycznych szkołach. Największy dorobek na tym polu w skali całego kraju ma I Gimnazjum i Liceum (od 1948 r. I Liceum) w Rzeszowie. Z powodu braku papieru i z powodu niesprzyjających okoliczności zewnętrznych latach 1944/45 – 1957/58 Sprawozdania wydawane były przez dyrektorów szkoły w maszynopisie. W okresie tym ukazało się 13 Sprawozdań w maszynopisie, a jedno udało się wydać drukiem na fali popaździernikowej odwilży – za rok szkolny 1956/57.

W miarę wykruszania się przedwojennej kadry zwyczaj wydawania Sprawozdań szkolnych w polskich szkołach w zasadzie zaginął. Zaledwie w kilku szkołach wydano pojedyncze Sprawozdania w związku z ważnymi dla danego środowiska rocznicami. Wyjątkiem jest I Liceum w Rzeszowie. W oparciu o dostępne materiały nauczyciel historii Józef Świeboda przy pomocy uczniów w ramach kółka historycznego opracował Sprawozdania z lat 1959/60 – 1981/82. Z okresu tego zachowało się w oprawionych maszynopisach 23 Sprawozdania. Zaginął jedynie rocznik 1971/72.

W roku szkolnym 1982/83 dyrektor szkoły Ryszard Kisiel przywrócił tradycję wydawania Sprawozdań drukiem. Do chwili obecnej (lipiec 2009) ukazało się 26 roczników.

W okresie od 1819 do 2009 r. drukiem wydanych zostało i dotrwało do naszych czasów 100 Sprawozdań (w tym 8 Juventusów, 1 Program, 5 Jahresberichtów i 86 Sprawozdań), w maszynopisie wyszło 36 periodyków i jedno Sprawozdanie w rękopisie. Łącznie 137 Sprawozdań. Jest to najliczniejszy i posiadający najmniej luk zbiór w Polsce. Dzięki niemu prześledzić można najważniejsze przemiany, jakie dokonywały się w oświacie polskiej.

W 190 rocznicę wydania pierwszego Sprawozdania w 2009 r.,  nauczyciel historii Tadeusz Ochenduszko postanowił sporządzić internetowe archiwum Sprawozdań szkolnych I Gimnazjum i Liceum.

red. Tadeusz Ochenduszko
DaBe

PRZEGLĄDAJ SPRAWOZDANIA

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.