MOTTO TYGODNIA 
 Hominis est propria veri
inquisitio atque investigatio.
"Cechą właściwą człowiekowi jest szukanie  
i badanie prawdy
."
M.T.Cicero, De officiis, I 13
 
 
 

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

pierwsze w mediach 3

mscloudlogofanpage 1lo

kanal youtube 175

bip190

Archiwum wiadomości

office365info

Stypendia

Zasiłek szkolny Miasta Rzeszowa

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego przysługuje mieszkańcom Rzeszowa, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Przez zdarzenie losowe należy rozumieć nagłe, nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia (nawet przy zachowaniu należytej staranności o swoje sprawy) okoliczności losowe, które mają wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej rodziny. O zasiłek szkolny można ubiegać się, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku. Miejsce złożenia dokumentów: Oddział Stypendiów Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa, 35-021 Rzeszów, ul. gen. M. Langiewicza 15.

www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/zasilki-szkolne

Projekt unijny pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – 2019/2020

WAŻNE - UCZNIOWIE KLAS PIERWSZYCH!!!
Uczniowie, spełniający kryteria naboru do poniższego stypendium i zainteresowani korzystaniem, proszeni są o wniklwe zapoznanie się z dokumentami stypendialnymi i osobiste zgłoszenie się do
p. wicedyrektor Iwony Palczak (do 19 września).

Od 1 czerwca 2019 r. Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie będzie realizował projekt pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2019/2020.

Uchwałą Nr V/83/19 z dnia 25 lutego 2019 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego określił zasady udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne w roku szkolnym 2019/2020.
W zasadach przyznawania wsparcia nastąpiły zmiany, w porównaniu do lat poprzednich. Jedną z ważniejszych zmian jest ujęcie w kryteriach przyznawania stypendiów osiągnięć w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego. Nabór wniosków ogłasza Zarząd Woj. Podkarpackiego. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z zasadami.
Opublikowano: 06 maj 2019 : https://podkarpackie.edu.pl/index.php/aktualnosci-2

Planowany termin naboru wniosków: od 16 września do 27 września 2019 roku

Program „Nie zagubić talentu” – wniosek ucznia klas 1-2 i rodzica oraz tegorocznych maturzystów

W dniu 11.06.2019 r. ukazała się informacja o warunkach Programu wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu" 2019.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium lub nagrody występuje uczeń pełnoletni lub rodzic (opiekun prawny) niepełnoletniego ucznia.

Uczeń lub rodzic składają wnioski wypełnione komputerowo wraz z załącznikami w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, w kopercie z dopiskiem „Departament Edukacji, Nauki i Sportu – Program Nie zagubić talentu”, w terminie do 31 lipca 2019 r. O dacie złożenia decyduje data nadania wniosku. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 177433063, 177433059.

Po rekomendację Dyrektora szkoły do Programu, uczeń zgłasza się do 19.06.2019 r. do wychowawcy klasy. Rekomendacja nie jest potrzebna do nagrody pieniężnej. Uczeń potwierdza kopie dyplomów i świadectwa w sekretariacie szkoły. Absolwent może ubiegać się wyłącznie o nagrodę pieniężną.

Szczegółowe informacje, uchwała i wnioski >>> TUTAJ <<<

Komunikat dla stypendystów i ich opiekunów – stypendia Urzędu Marszałkowskiego (unijne)

Projekt Wsparcie stypendialne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2017/2018:
Ankietę oceniającą efektywność udzielonego stypendystom wsparcia wraz ze sprawozdaniem z realizacji IPR za okres od 1.09.2017 do 30.06.2018 opiekunowie dydaktyczni składają w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego, ul. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w terminie od 30.06 – 7.07.2018 r.
Dorota Rakocy

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym

Informujemy, że rodzice uczniów mogą ubiegać się o stypendium szkolne o charakterze socjalnym. Nabór wniosków jest prowadzony od 1 września do 15 września danego roku szkolnego przez Oddział Stypendiów Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa, 35-021 Rzeszów, ul. gen. M. Langiewicza 15, tel. 178754639.

Nowy druk wniosku!!!
wniosek_stypendia_szkolne__2018.pdf

Dodatkowe informacje:
TUTAJ

Nabór wniosków - STYPENDIA UNIJNE!

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w okresie od 10 do 21 września 2018 r. prowadził będzie nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019. 

Przypominamy, że uczniowie spełniający kryteria zgłaszają się do wychowawców klas w celu ustalenia opiekuna dydaktycznego.

Stypendia w wysokości 4.000 zł (przyznawane na okres 10 miesięcy) będą współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu Państwa i budżetu Województwa Podkarpackiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.1 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne.

Czytaj więcej: Nabór wniosków - STYPENDIA UNIJNE!

Stypendium Primus dla maturzystów

Odbierając wyniki egzaminu maturalnego absolwenci spełniający kryteria, w tym dniu składają wnioski i kopię wyników u wychowawcy klasy.

Stypendia Primus mogą być przyznane uczniom będącym absolwentami rzeszowskich szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z wyjątkiem szkół policealnych i dla dorosłych, którzy w danym roku szkolnym przystąpili do egzaminu końcowego danego etapu nauki i osiągnęli wynik egzaminu maturalnego na poziomie co najmniej 85 %, liczonych jako średnia z 5 obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym oraz co najmniej 75 %, liczonych jako średnia z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym.
Wymagane dokumenty:
-  wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikiem nr 1 do wniosku,
- kserokopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu maturalnego potwierdzającego spełnienie kryteriów przyznania stypendium, stwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły.
Szczegóły w zakładce >>> STYPENDIA <<<

Stypendia dla uczniów klas 1 i 2 – przypomnienie.

Uczniowie mogą ubiegać się w szkole o następujące stypendia:
1. Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares
– Mistrz, - Zdolny uczeń, - Młody inżynier. Wnioski drukowane dwustronnie.
2. Stypendium Dyrektora Szkoły, art., 90 g ustawy o systemie oświaty.
3. Stypendium MEN.
4. Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
5. Projekt unijny Urzędu Marszałkowskiego dla uczniów zdolnych.
6. Stypendium „Nie zagubić talentu” dla zespołów - opiekunowie
oraz wyłonienie uczniów i rekomendacja – wychowawcy.
7. Stypendia w zakresie twórczości artystycznej od 1.07.2018 do 30.06.2019. Uczeń, który miał osiągnięcia w szkole wypełnia wniosek pod opieką wychowawcy i wychowawca przekazuje dokumentację do 19.06.2019 r. do Szkolnej Komisji Stypendialnej. Uczeń sam opracowuje plan pracy. Uczeń działający poza szkołą przygotowuje wniosek w instytucji, w której działa.
szczegóły: Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszow, ul. Rynek 11 w Rzeszowie, tel. 17 87 54 770.

http://bip.erzeszow.pl/urzad-i-jednostki-miasta/wydzialyurzedumiasta/wydzial-kultury-sportu-i-turystyki/kultura/stypendia-w-zakresie-tworczosci-artystycznej/

Nabór do programów prowadzą wychowawcy klas.

Szkolna Komisja Stypendialna (Państwo: Adamonis-Więzik Barbara, Ćwik Beata, Gamracy Marek, Grechuta Małgorzata, Palczak Iwona, Rakocy Dorota) dokonuje sprawdzenia poprawności przygotowanych dokumentów otrzymanych od wychowawców.

UWAGA! : Sprawozdania z realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju uczniów, którzy pobierali stypendia w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019 stypendyści przygotowują i wysyłają w wersji w serwisie internetowym projektu oraz składają w wersji papierowej w Urzędzie Marszałkowskim
z opiekunami dydaktycznymi w terminie do 8 lipca 2019 r.

https://podkarpackie.edu.pl/2018/index.php/aktualnosci-2

Stypendium Młody inżynier dla uczniów klas pierwszych

Informujemy, że uczniowie klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019, którzy spełniają kryteria Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa „Młody inżynier” składają u swoich wychowawców:
1. wniosek
2. zaświadczenie o uzyskanych w III klasie gimnazjum ocenach dla potrzeb przyznania Stypendium dla młodego inżyniera.

Szczegółowe informacje: >>>TUTAJ<<<

Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares

Informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Miasta >>> UM <<< dostępna jest już informacja dot. Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares. Wniosek, załączniki do wniosku oraz uchwała, dostępne są na powyżej podanej stronie. Wnioski proszę drukować dwustronnie!

Stypendia unijne dla szczególnie uzdolnionych - nabór 2018

22 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, uchwałą Nr 464/9696/18 określił Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019” wraz z załącznikami. W Regulaminie przyznawania stypendiów zawarte zostały szczegółowe informacje nt. zakresu wsparcia, form wsparcia, kryteriów udzielania stypendiów, przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, trybu postępowania w sprawie o przyznanie stypendium, oceny formalnej i merytorycznej wniosków oraz udziału w projekcie. W załącznikach do Regulaminu przyznawania stypendiów określone zostały:

Ramowy wzór wniosku.
Wytyczne beneficjenta w zakresie ustalenia składu rodziny ucznia i sytuacji materialnej rodziny ucznia na potrzeby realizacji projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019.
Wzór umowy o przekazywanie stypendium.
Ramowy wzór sprawozdania z realizacji IPR.
Regulamin przyznawania stypendiów wraz z załącznikami dostępny jest do pobrania na stronie:

https://podkarpackie.edu.pl/index.php/aktualnosci-2

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.